Професійно-технічне училище №40 м.Новоукраїнка

 

Методичні комісії

МЕТОДИЧНА КОМІСІЯ ПЕДАГОГІЧНИХ ПРАЦІВНИКІВ З ПРОФЕСІЇ  «МУЛЯР; ШТУКАТУР; МАЛЯР»

 

  Методична комісія педагогічних працівників з професії  «Муляр; штукатур; маляр» працює над методичною проблемою: «Продуктивне навчання як засіб розвитку творчих здібностей учнів». Виходячи з цієї проблеми кожен член методичної комісії обирає напрям своєї самоосвітньої діяльності та створення власної системи роботи.
   Сучасний розвиток будівельного виробництва характеризується інтенсивними змінами старих технологій на нові. Величезний асортимент нових опоряджувальних матеріалів та технологій їх використання, що прийшли на зміну традиційним, потребують від кваліфікованих робітників зовсім іншого рівня знань, професійних навичок.  Кропітка систематична робота викладачів та майстрів виробничого навчання сприяє становленню фахівців сучасного рівня, які володіють найновішими методиками навчання та виховання.  
  Молоді педагогічні працівники  мають не досить повне уявлення про методику, форми роботи з групою загалом та з кожним учнем окремо, тому що теоретичні знання, які вони отримали в ВНЗ, не підкріплені повною мірою практичними навичками роботи в навчальному закладі. Тому  за кожним молодим викладачем та майстром виробничого навчання закріплений педагог – наставник, котрий завжди  допоможе хорошою порадою та поділиться власним досвідом. Наші старші колеги можуть поділитися  своїми напрацюваннями, заохочуючи до подальшої співпраці.  
  Проводяться та обговорюються на засіданнях методичної комісії відкриті уроки теоретичного та виробничого навчання.

 

 

 

МЕТОДИЧНА КОМІСІЯ ВИКЛАДАЧІВ ПРИРОДНИЧО-МАТЕМАТИЧНИХ ДИСЦИПЛІН

Методична комісія традиційна і найбільш мобільна форма підвищення професійної майстерності  викладачів.  « Учитель живе доти, доки вчиться. Щойно він перестає вчитися, у ньому помирає вчитель» , -  писав К. Ушинський.
 В цьому році методична комісія викладачів природничо-математичних дисциплін  розпочала роботу над проблемою «Впровадження продуктивних методів навчання  як основа стратегії розвитку інноваційної особистості».
Мета роботи: удосконалення професійної компетентності педагогів,  створення умов для активізації творчого потенціалу учасників  педагогічного процесу засобами методичної роботи.
Основниминапрямками роботи є зростання фахової  майстерності  викладачів, вивчення передового педагогічного досвіду та впровадження його на практиці, вивчення індивідуальних особливостей кожного учня, проведення моніторингових досліджень знань учнів та розробка заходів,  які сприяють підвищенню  якості знань.
Засідання методичної комісії проводяться у формі  дискусій, круглих столів, обговорень. Викладачі постійно обмінюються досвідом з колегами, знайомляться та обговорюють новинки періодичної літератури, організовують виставки дидактичного матеріалу, розробок уроків, кращих учнівських робіт. Тісно співпрацюють з методичним кабінетом училища, психологом, бібліотекарем.

 

 

 

 

 

 

 

МЕТОДИЧНА  КОМІСІЯ ПЕДАГОГІЧНИХ ПРАЦІВНИКІВ З ПРОФЕСІЇ "ТРАКТОРИСТ - МАШИНІСТ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОГО ВИРОБНИЦТВА Та ЕЛЕКТРОГАЗОЗВАРНИК"»

     Методична  комісія педагогічних працівників з професії «Тракторист - машиніст сільськогосподарського виробництва та електрогазозварник »  працює над методичною проблемою
« Інноваційні аспекти діяльності викладачів та майстрів виробничого навчання, їх компетентність на уроках професійно-теоретичної та професійно-практичної підготовки».                
    Кожний член методичної комісії обрав напрямок своєї педагогічної діяльності для створення власної   системи  роботи. Сучасний  розвиток  сільськогосподарського виробництва   передбачає застосування  інтенсивних технологій вирощування сільськогосподарських культур та комплектування машинотракторних  агрегатів з новітньої техніки.  Наполеглива та систематична робота викладачів та майстрів  виробничого навчання з професії сприяє підготовці висококваліфікованих конкурентно- здатних  компетентних фахівців, що володіють знаннями з будови та технічного обслуговування сучасної техніки.
      За молодими майстрами виробничого навчання закріплені педагоги –наставники, які діляться багатим власним досвідом. Педагогічні працівники з професії проводять тижні, олімпіади та конкурси фахової майстерності з професії « Тракторист - машиніст сільськогосподарського  виробництва». Кожний член методичної комісії  проводить відкриті  уроки з професійно - теоретичної підготовки та професійно - практичної підготовки,  бере участь в обласних  семінарах  та інших методичних заходах.

 

У ДНЗ «Професійно – технічне училище №40 м. Новоукраїнка» готують висококваліфікованих робітників, які відточують свою майстерність в навчальних майстернях.
Для підвищення якості продукції та продуктивності праці у зварювальне виробництво майстер виробничого навчання та викладачі спецдисциплін на уроках професійно – теоретичної та професійно – проктичної підготовки широко впроваджують останні досягнення науки й техніки.
Виходячи з нових вимог для підготовки кваліфікованого робітника навчальні майстерні та кабінети обладнані необхідними матеріалами, інструментами та гарною атмосферою, яка сприяє кращому сприйманню та засвоєнню інформації.

МЕТОДИЧНА  КОМІСІЯ ПЕДАГОГІЧНИХ ПРАЦІВНИКІВ

З ПРОФЕСІЇ «КУХАР; КОНДИТЕР »

Методична комісія з професії «Кухар; кондитер»  працює над методичною проблемою: «Проблеми продуктивного навчання у формуванні професійної компетенції у майбутніх фахівців».

Головною метою навчання є розвиток здібностей учнів у використанні знань з кулінарії та кондитерського виробництва у різноманітних сферах життєдіяльності.

Кожен урок – це пошук нового, цікавого.  Навчити працювати на уроці – таке завдання викладачів та майстрів виробничого навчання, які не тільки навчають учнів, а й діляться досвідом з колегами училища та інших професійно-технічних закладів області.

Учні неодноразово були учасниками конкурсів професійної майстерності, де займали призові місця.

Основні завдання та напрямки роботи методичної комісії:

Завдання:

 • Підвищувати якість навчально-виховного процесу.
 • Удосконалювати  форми, методи і засоби теоретичного та виробничого навчання.
 • Використовувати на практиці досягнення  психолого-педагогічної науки та педагогічного досвіду.
 • Організовувати  роботу викладачів і майстрів за навчально-програмною документацією.
 • Надавати практичну допомогу в оволодінні сучасними методами навчання і виховання, підвищувати  фахову майстерність  та психолого-педагогічну підготовку педагогічних працівників.
 • Підвищувати  кваліфікації і педагогічну майстерність педагогічних працівників.

Напрямки:

 • Розвивати співпрацю викладача та учня. Впровадження нових форм активізації пізнавальної діяльності учнів.
 • Здійснювати розробку нових форм контролю якості та успішності знань.
 •  Застосувувати  методи активного навчання та підготовки висококваліфікованих спеціалістів, патріотів своєї держави.
 • Організовувати і проводити предметно-методичні тижні.
 • Підвищувати фаховий рівень викладачів, майстрів виробничого навчання шляхом стажування, відвідання виставок, семінарів, курсів, ознайомлення з передовими технологіями.
 • Працювати над розробкою та вдосконаленням навчально-методичних комплектів по предметах циклу.
 •  Вивчати, розглядати навчально-методичну літературу, наукові публікації та використовувати їх в навчально-виховному процесі.
 • Проводити позакласну роботу, як запоруку творчого розвитку учня та викладача.
 • Використовувати позаурочні форми навчання: семінари, екскурсії, гуртки  технічної творчості, консультаціі.
 • Організовувати та проводити  диспути, конкурси.

 

МЕТОДИЧНА КОМІСІЯ ГУМАНІТАРНОГО ЦИКЛУ ПРАЦЮЄ НАД ПРОБЛЕМОЮ: «ФОРМУВАННЯ ЖИТТЄВИХ КОМПЕТЕНТНОСТЕЙ УЧНІВ НА УРОКАХ ГУМАНІТАРНОГО ЦИКЛУ ШЛЯХОМ ЗАСТОСУВАННЯ ЕФЕКТИВНИХ ФОРМ І МЕТОДІВ ПРОДУКТИВНОГО НАВЧАННЯ».

 •  

Викладачі  гуманітарних дисциплін спрямовують свої зусилля на реалізацію таких завдань:

 

·       формування національно свідомої духовно багатої особистості;

·       вироблення в учнів умінь і навичок виправдано користуватися навчальним матеріалом згідно їхніх вікових та індивідуальних особливостей;

·       формування творчих здібностей у процесі навчання;

·       активізація творчої професійної діяльності, стимулювання безперервної фахової освіти, підвищення відповідальності за результатами                     навчання та виховання учнів;   

·       упровадження продуктивного навчання, робота з обдарованими дітьми;

·       використання базових компетентностей за допомогою інформаційних технологій; 

·       використання передового педагогічного досвіду.

 

            Заходи з підвищення якості навчальних досягнень, умінь і навичок учнів:

 

1.    Організація у кабінеті розвивального середовища з метою активізації пізнання та самопізнання. 

2.    Проведення консультацій та індивідуальних занять для удосконалення мовленнєвих здібностей.

3.    Розробка та впровадження в практичну діяльність продуктивного навчання.

4.    Виявлення та підтримка творчо обдарованих учнів.

 

             Заходи з підвищення фахової майстерності педагогів:

 

1.     Ознайомлення викладачів із досягненнями психолого-педагогічної науки, прогресивним педагогічним досвідом.

2.    Проведення відкритих уроків, виховних заходів, семінарів, їх аналіз і самоаналіз.